Stukje voor PvdA Brummen-Eerbeek over ‘ganzensafari’s’ in NL.

Het begon allemaal na de goedkeuring van de nieuwe Natuurwet in de Tweede kamer. De nieuwe wet Natuurbescherming beoogd betere wetgeving, en minder regels, en vervangt 3 afzonderlijke wetten namelijk de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. De toenmalige Staatssecretaris van Economische zaken Sharon Dijksma (PvdA) wilde in de wet vastleggen dat jagers vooraf een afschotplan moesten indienen , kortom vooraf moesten de jagers met bewijzen komen dat er te veel dieren van een bepaald soort schade veroorzaakten, voordat er geschoten mocht worden Maar regeringspartij de VVD wilde de jagers niet onnodig met een ingewikkelde administratie opzadelen. De PvdA vindt dat de jacht in dienst moet staan van de natuur. In het verkiezingsprogramma staat dat de PvdA de plezierjacht wil verbieden. Dat zou ook betekenen dat de zogenaamde wildlijst met vijf diersoorten die in principe ‘vrij bejaagbaar’ zijn: (eend, fazant, houtduif, haas en konijn) zou verdwijnen., en daar was ook ik een groot voorstander van. Maar de VVD wilde juist, dat meer diersoorten aan de lijst toegevoegd zouden worden, zoals bijvoorbeeld het wild zwijn, de grauwe gans en het ree.

Uiteindelijk is de nieuwe Natuurwet een politiek compromis. In de nieuwe wet worden 945 planten en diersoorten actief beschermd, en krijgen de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, terwijl voorheen het Rijk daarvoor verantwoordelijk was. Na inwerkingtreding van de nieuwe Natuurwet maken provincies dan de afwegingen voor vergunningen en ontheffingen. De oude wildlijst met vijf diersoorten die in principe ‘vrij bejaagbaar’ zijn blijft onveranderd voortbestaan, en blijft de verantwoordelijkheid van het Rijk. Jagers moeten verplicht achteraf wel het aantal geschoten dieren registreren. De provincie wordt geadviseerd door Faunabeheereenheden FBE (die al bestonden), Deze worden uitgebreid met een zetel voor een maatschappelijke organisatie die duurzaam beheer van in het wild levende dieren tot doel heeft.

Om de wet door de Tweede Kamer te krijgen hebben er een aantal aanpassingen plaats gevonden, waarvan ik vooraf mijn zorgen heb geuit bij de woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer voor Natuur en Groen Onderwijs, Henk Leenders. Henk begreep mijn zorgen, en beloofde dat hij er bovenop zou blijven zitten. Sneller dan verwacht liet Henk zien, dat dit geen loze woorden waren.

Iedere provincie had en heeft dus een FBE zo ook Gelderland de provincie waar ik woon, namelijk de FBE Gelderland. Een lid van de Vogelwerkgroep Zutphen had het beoogde winterganzenbeleid van de provincie Gelderland in beeld gebrach. Het oppervlak beschermd gebied voor winterganzen in Gelderland zou nog maar 2,41% van het oppervlak van de provincie bedragen, en in de rest van de Provincie Gelderland mochten de ganzen overal worden doodgeschoten en de rest weggejaagd. Voor Zutphen e.o. zoals oa de gemeente Brummen, hield dat in dat op een paar kleine stukjes uiterwaarden na, ganzen overal in het werkgebied (Vogelwerkgroep Zutphen) doodgeschoten mogen worden; dat is dus inclusief Tichelbeekse Waarden, Stokebrand, De Mars, Ravenswaarden, Cortenoever (Brummen) en ALLE binnendijkse gebieden.

Kolgans – Anser albifrons

Kolgans – Anser albifrons

Hier schrok ik van, maar nog meer schrok ik van het feit, hij ook aangaf dat er op het internet steeds meer internationale advertenties verschijnen, waarin Nederland wordt aangeprezen als “goose hunting country” zoals bijvoorbeeld op de website Getducks.com (deze website is nu uit de lucht, maar hier kunt je nog een PDF bestand bekijken) Ik had hier al eerder van gehoord, maar nog niet eerder had ik zo’n website onder ogen gehad. Het eerste wat ik dacht, dit kan toch niet waar zijn omdat er altijd wordt gesuggereerd dat de Nederlandse wetgeving voor wat betreft de jacht zeer streng is. Jagers moeten namelijk aan allerlei eisen voldoen, en dan is het heel vreemd dat jagers uit het buitenland hier zomaar hun gang kunnen gaan. Dit had in mijn ogen helemaal niets meer met beheersjacht te maken. “Voor 4600 dollar per persoon in Nederland vijf dagen lang onbeperkt ganzen schieten, met verblijf in een luxe bed & breakfast. Nederland wordt aangeprezen als een ‘schitterend land voor zowel jagers als niet-jagers’.Het Amerikaanse bedrijf GetDucks.com bood deze trofeejacht aan, maar ook andere bedrijven zoals International Safaris Corp, die inmiddels de bewuste pagina heeft verwijderd (helaas geen PDF bestand).

Daarom heb ik bij Henk Leenders de woordvoerder van de PvdA fractie in de Tweede Kamer aan de bel getrokken n het weekend van 8/9 november van het afgelopen jaar wederom aan de bel getrokken, maar ook bij bij een columnist van de regionale krant de Stentor Diezelfde dag had ik bericht terug van de columnist van de Stentor, en ook van Henk Leenders. Naar aanleiding van mijn bericht had Henk de fractiemedewerkers gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor buitenlanders om in Nederland op ganzen te komen jagen. Hij was hiervan niet op de hoogte en gaf aan er buitengewoon ongelukkig mee te zijn. Hij was van plan namens de PvdA erover Kamervragen te gaan stellen aan de nieuwe Staatssecretaris.van Economische zaken Martijn van Dam, de opvolger van Sharon Dijksma, die op 5 november Staatssecretaris werd van Infrastructuur en Milieu.

Op 9 november verscheen er een column in de Stentor door Sander Grootendorst over de ganzenjacht, (zie blog Sander Grootendorst)

Jager met hond

Jager met hond

Op 10 november hebben Henk Leenders en Tjeerd van Dekken (Dierenwelzijn) namens de PvdA fractie Tweede Kamer, 10 schriftelijke Kamervragen gesteld, aan de staatssecretaris van Economische zaken. Op 15 december werd de nieuwe Wet Natuurbescherming door de Eerste Kamer aangenomen. Op 17 december vroeg Henk Leenders om spoed, met de beantwoording van de Schriftelijke Kamervragen. en op 19 december diende de Partij van de dieren ook schriftelijke vragen in. Daarna begon het balletje op eens te rollen Er verschenen opeens allemaal berichten in de media zoals RTL nieuws.nl, maar ook de Stentor plaatste weer een artikel, omdat de Gelderse fractie van de Partij van de Dieren vragen had gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Ook de Jagersverenweging bracht een artikel over de Ganzenjacht door buitenlandse jagers.

Maar daarna werd het stil. Het duurde voor mijn gevoel heel lang voordat er een antwoord kwam, van staatssecretaris van Dam op de schriftelijke Kamervragen. 28 januari verscheen er een artikel in Trouw dat uit onderzoek door de provincie Gelderland gebleken was dat buitenlandse gastjagers de Nederlandse jager mogen helpen bij hun inzet in het veld. Eerlijk gezegd begon ik heel langzaam de moed een beetje te verliezen, maar op 1 februari werden de schriftelijke Kamervragen van de PvdA en de Partij van de Dieren door de Staatssecretaris eindelijk beantwoord. De Staatssecretaris wil dat er een einde komt aan de reizen waarbij Amerikaanse jagers in Nederland ganzen komen schieten. De provincie Gelderland had wel gelijk dat de wet het toestaat dat Nederlandse jagers hulp mogen krijgen van gastjagers. maar het organiseren van commerciële jachtreizen vind hij ongewenst. De komende tijd gaat hij daarover in gesprek met de provincies en de Jagersvereniging. Henk Leenders en Tjeerd Van Dekken vonden het prima dat de Staatssecretaris in gesprek gaat, maar toch hebben ze namens de PvdA nog vervolgvragen gesteld om ‘ganzensafari’s’ in Nederland, echt te stoppen.

Op 3 februari schreef Staatssecretaris van Dam een brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer, waarin hij oa aangeeft, dat hij in goed overleg met de provincies besloten heeft, om de invoering van de nieuwe wet te verschuiven van 1 juli 2016 naar 1 januari 2017. Dit met het oog op een zorgvuldige invoering van de nieuwe Natuurwet.

Persoonlijk snap ik er niets van dat mensen het leuk vinden om te jagen, ik hanteer liever een camera als ik ganzen zie, en ik kan dat iedereen aanraden.

Stop ‘Ganzensafari’s’ in Nederland, bericht uit Eerbeek

Hieronder een filmpje van Economische zaken over de nieuwe Natuurwet


( https://anneliesnatuurlijk.nl embedded video’s van Youtube op de website. Daartoe is de ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken )