Segrijnslak – Cornu aspersum (8)

Segrijnslak - Cornu aspersum