Segrijnslak – Cornu aspersum (7)

Segrijnslak - Cornu aspersum