Goudplevier – Pluvialis apricaria (6)

Goudplevier - Pluvialis apricaria