Zomertortel – Streptopelia turtur (F1)

Zomertortel - Streptopelia turtur (F1)