Eikentrilzwam – Exidia truncata

Eikentrilzwam - Exidia truncata