Libellen Filmpjes

Azuurwaterjuffer – Coenagrion puella (F1)

Azuurwaterjuffer πŸ“Ή

Beekrombout - Gomphus vulgatissimus

Beekrombout πŸ“Ή

Beekrombout - Gomphus vulgatissimus

Beekrombout πŸ“Ή

Blauwe Glazenmaker – Aeshna-cyanea (F1)

Blauwe Glazenmaker πŸ“Ή

Bloedrode heidelibel – Sympetrum sanguineum (F1)

Bloedrode heidelibel πŸ“Ή

Bruine glazenmaker – Aeshna grandis (F1)

Bruine glazenmaker πŸ“Ή

Bruine korenbout - Libellula fulva

Bruine korenbout πŸ“Ή

Grote Keizerlibel – Anax imperator (F2)

Grote Keizerlibel πŸ“Ή

Grote Keizerlibel – Anax imperator (F

Grote Keizerlibel πŸ“Ή

Paardenbijter – Aeshna mixta

Paardenbijter πŸ“Ή

Smaragdlibel – Cordulia aenea

Smaragdlibel πŸ“Ή

Steenrode heidelibel – Sympetrum vulgatum (F1)

Steenrode heidelibel πŸ“Ή

Weidebeekjuffer – Calopteryx splendens (F3)

Weidebeekjuffer πŸ“Ή

Weidebeekjuffer – Calopteryx splendens (F2)

Weidebeekjuffer πŸ“Ή

Weidebeekjuffer – Calopteryx splendens (F1)

Weidebeekjuffer πŸ“Ή

Zadellibel – Anax ephippiger (F1)

Zadellibel πŸ“Ή